صفحه اصلي روايتگر http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TlM4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtdEpvWGNFV2J1dkElM2Q=/صفحه اصلي
اطلاعیه ها http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/T1M4eEx6a21ORGNtTUNZd0lVMXZaR1ZzSmpFME9TOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtJTJmSzdCclZKVUljMCUzZA==/اطلاعیه ها
دريافت آثار http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kySmpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtTjl6NjNsNXNXekUlM2Q=/دريافت آثار
تماس با ما http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TOHpOQ1kwSmpBbU1DRkJjbU1tTUM4akl5TkRiMjUwWlc1MEl5TWpMdyUzZCUzZC1MVmhQMyUyZkFraWtZJTNk/تماس با ما
ورود به سيستم http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOaVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMTBjblZsSVdac1kzSmxZWFJsZFhObGNqMW1ZV3h6WlNGbWJISmxjMlYwY0dGemN6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaaU5peDJZallyeURZcU5tSElOaXoyWXJZczlpcTJZVWhMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1VaTR3bjZkSHJKZyUzZA==/ورود به سيستم
ثبت نام http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFOeVloUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGblpXNWxjbUYwYjNKd1lYTnpQV1poYkhObElYZGhkR1Z5YldGeWF6MW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNZcTlpbzJLb2cyWWJZcDltRklTOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZ2UzbCUyZks2MTdCcyUzZA==/عضويت
فراموشي رمز عبور http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TVRJdk1TODFPQ1loUVhKakpqQWhZMkZ3ZEdOb1lUMW1ZV3h6WlNGMGFYUnNaVDNaZ2RpeDJLZlpoZG1JMkxUWmlpRFlzZG1GMkxJZzJMbllxTm1JMkxFaEx5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LSUyZkN2MEpreWQ3MmMlM2Q=/فراموشي رمز عبور
گنجينه راويان http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/Tmk4eEx6RTFPQ1l5TlNZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LTZmQmFaeDBUTUxNJTNk/گنجينه راويان
راهيان نور http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/Tnk4eEx6RTFPQ1l5TmlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LXlyekZ1aFpJJTJiVzQlM2Q=/راهيان نور
ايثار و شهادت http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TVRBdk1TOHhOVGdtTXpBbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtZnZoZTVTQjdYNjQlM2Q=/ايثار و شهادت
ويژه نامه http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/T0M4eEx6RTFPQ1l5TnlZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LUZqOTg5cGNGJTJmb0UlM2Q=/ويژه نامه ها
رسانه هاي شهدايي http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/T1M4eEx6RTFPQ1l5T1NZd0x5TWpJME52Ym5SbGJuUWpJeU12LVUlMmJxMzRkTzRaTHclM2Q=/رسانه هاي شهدايي
نمايه ها http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TVRFdk1TOHhOVGdtTXpFbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtRSUyZjhZNVBzSyUyYlY0JTNk/نمايه ها
پاسخ به شبهات http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/TVRVdk1TOHhOVGdtTWpnbU1DOGpJeU5EYjI1MFpXNTBJeU1qTHclM2QlM2QtbiUyYkhRVVolMmZhelg0JTNk/پاسخ به شبهات
صفحه اصلي http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/T1M4eEwyaHZiV1VtTHlNakkwTnZiblJsYm5Rakl5TXYtQ0lWR0xSOHhaRE0lM2Q=/صفحه اصلي
ارتباط با ما http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/T1M4eEwyTnZiblJoWTNSMWN5WTBKakFtTUNGQmNtTW1NQzhqSXlORGIyNTBaVzUwSXlNakx3JTNkJTNkLXVRVTJXJTJiSm1hZXMlM2Q=/ارتباط با ما
درباره ما http://ravayatgar.ir/http://ravayatgar.ir/fa/T1M4eEwyTnZiblJsYm5SbmNtOTFjR3hwYzNRbU16TW1NQ1l3SVVGeVl5WXdMeU1qSTBOdmJuUmxiblFqSXlNdi1XbjlrRGE2Szk3ZyUzZA==/درباره ما
پايگاه تخصصي راويان|روايتگر - چگونه سبك زندگيمان اسلامي مي شود
لطفا صبر کنید
Alternate content if Flash is not supported
فهرست موضوعي ايثار و شهادت
پربازديدها
صفحه اصلي>ايثار و شهادت>انقلاب اسلامي>سبك زندگي اسلامي
نويسنده: ravayat
امتياز به مطلب:
0.0 (0)
/0
1394/10/19
بازديد: 8362
چگونه سبك زندگيمان اسلامي مي شود؟!

چگونه سبك زندگيمان اسلامي مي شود؟!

چگونه سبك زندگيمان اسلامي مي شود؟!

عنوان بحثي كه پيرامون آن صحبت مي كنيم سبك زندگي، شيوه زندگي و چگونه زيستن است. در اين چگونگي يك معناي متفاوت به چشم بخورد. دلي كه اينگونه زيستن را انتخاب مي كند سرشار از آرامش و اميد باشد. انسان هايي كه خودشان را قبول دارند و نسبت به دانشجويي و معلميشان و نسبت به كاسبي و رفاقت شان ترديد و سرزنش و خود زني هاي دروني ندارند اين ها چه ويژگي هايي دارند؟ از سبك زندگي خودشان احساس شادي مي كنند؟

عن قريب است كه از ما خبري نيست شيشه بشكسته و مي ريخته و ساقي نيست
خانه اي مخصوص امام زمان

جمله اي از امام حسين است كه در دعاي عرفه مي فرمايد: خدايا هر كه تو را گم كرده چه پيدا كرده و هر كه تو را پيدا كرده چه چيزي را گم كرده است – معنايش آن مي شود كه كسي كه با خدا نيست به تعبيري عرفي، من بي همه چيز است، مهم اين نيست كه چه چيزي داشته باشد مهم اين است كه چيز هايي كه دارد چيزي به حساب نمي آيد مگر در تخيل خودش براي اين ها يك اعتبار قائل مي شود.

قرآن كريم مي فرمايد: «ان الانسان ليتقي ان رئاه استغني» انسان ها سر از طغيان در نمي آورند اگر خود را بي نياز بپندارند. بي نياز كه نمي شود اما يك قدرت تخيل، خدا به او داده كه جزء ابزار سلوك او بوده كه اگر خوب استفاده كند ممكن است راجع به خودش خيالاتي شود ممكن است كسي در اثر تخيل، خودش را در مرزهاي خوشبختي بداند اما حقيقت اين است كه اگر پرده بيفتد نه تو ماني و نه من. اگر با معيار هاي واقعي بخواهد خودش را ارزيابي كند به اين نتيجه مي رسد كه به يك سبك زندگي موفقي نرسيده است.

تربيت حداقل بر دو نوع است:

1- تربيتي از بيرون كه با تلقين ها و آموزش ها و قانون ها و هزينه هاي سنگين براي هنجار شكني هاي با اين چيزها به دست مي آيد كه اوج آن را كانت گفت: تو خودت را در جايگاه همه انسان ها قرار بده، وكلايي داري قانون گذاري مي كني و وجدان تو مثلا معيار تشخيص توست. يك نوع اين است كه تو بالاخره از بيرون داري حركت مي كني حتي وجدان با اين تعريف يك نگاه بيروني دارد يعني مكانيكي داري حركت مي كني ، جا به جا مي شوي رويشي شكل نمي گيرد.
سبك زندگي اسلامي از اينجا مي جوشد و مي رويد كه انسان بداند كه همه چيزش را و همه وجودش را آماده كند براي هزينه كردن غير از اين باشد سبك زندگي اش اسلامي نيست ولو مشتركاتي هم داشته باشد لذا امت مجاهد امتي هستند كه سبك زندگي شان واقعي و اسلامي است آن وقت شادي ها شادي هاي واقعي است

2- يك نوع نگاه ديگر نگاه ديناميكي است ، نگاه از درون است، نگاه جوششي است نگاهي است كه همه آثار رفتاري در درون من از يك عقبه اعتقادي و باوري پشتيباني مي شود و نشأت مي گيرند. اينجا ديگر هزينه هاي اقتصادي و جريمه نيست كه مرا به كاري وادار كند در انگليس هر شهروند به طور متوسط 19 بار در روز در جلوي دوربين هاي مداربسته و نبسته مشاهده مي شود و مردم هم پوست شكلاتي از پنجره بيرون نمي اندازند چون مي دانند ديده مي شوند ولي به محض اينكه برق برود و بدانند كه ديده نمي شوند بزرگترين سرقت ها اتفاق مي افتد يعني انساني كه از بيرون آنرا با تلقين ها تشويق ها صرفا به يك جا هاي خوبي مي بريم.

من نمي گويم كه مرا از قفس آزاد كنيد قفسم برده به باغي و دلم شاد كنيدقفس را انسان در يك باغ ببرد كه آن پرنده نبايد گمان آزادي بكند كه البته خيلي بهتر از آنجايي است كه پرنده در باغ نباشد اما اگر يك كسي تصورش اين بود كه او با تلقين صرف با آموزش ، با افزايش هزينه ها مي تواند برسد به يك سبك زندگي اسلامي به نظر بنده از ابتدا راه را اشتباه رفته است پس چه نگاهي است كه مي تواند انسان را به همه ي شئونات سبك زندگي اسلامي برساند؟

تجمل

سبك زندگي ها چگونه اسلامي مي شوند؟

به تعبير ابي عبدالله «دين لقلقه زبانتان است. وقتي با بلاها امتحان بشوند دين داران واقعي كم هستند».

موضوع اين است سبك زندگي وقتي اسلامي مي شود كه انسان ميل خودش را به لذايذ دنيا به حداقل برساند نه اينكه برخوردار و بهره مند نباشد؛ نه بلكه براي رسيدن به اين ها يكسري اولويت ها و ارزش هاي خودش را زير پا نگذارد اينكه فرمودند حب الدنيا راس كل الخطيه ( پيامبر اكرم ) يعني چه؟ يعني انسان ميل به خدا دارد وقتي جاذبه هاي دنيا جلو چشمش باز شدند به اين ها ميل پيدا كرد يعني خطا كرده است يعني شبكه وجوديش ارتباط خودش را با خدا قطع كرده است اين گناه و معصيت يعني اينكه تو ديگر روحيه جهادي را كنار گذاشتي و ديگر مجاهد نيستي يعني نه اينكه هر كسي گناه را كرد اين اتفاق بيفتد. نه كسي كه گناه كرد و از كنار گناه بي تفاوت گذشت اما كسي كه گناه كرد و بعد توبه كرد و پشيماني اين هنوز در روحيه جهادي اوست، كه جهاد اصلش از درون شروع مي شود ، جهاد نفس جهاد اكبر است كه اگر كسي از درون نجوشد و بزرگتر از دنيا و مظاهر دنيا نشود نمي تواند از بيرون به جهاد اعلا برود كه سبك زندگي اش ممكن است به اسلامي نزديك بشود مثل قرآن و نماز شب و مكه و ...

سبك زندگي اسلامي از اينجا مي جوشد و مي رويد كه انسان بداند كه همه چيزش را و همه وجودش را آماده كند براي هزينه كردن غير از اين باشد سبك زندگي اش اسلامي نيست ولو مشتركاتي هم داشته باشد لذا امت مجاهد امتي هستند كه سبك زندگي شان واقعي و اسلامي است آن وقت شادي ها شادي هاي واقعي است.

سبك زندگي اسلامي اتفاق نمي افتد مگر اينكه انسان خودش را از اين آوار خفه كننده مصرف گرايي نجات بدهد. نمي تواند غير از اين كاري انجام بدهد اين همان يكفر بالطاغوت است اين جزء مقدمات جدي اش است نه اينكه از امكانات بهره مند نشود؟ خير.

حكومت اسلامي يعني قانون اساسي بر مبناي دين حاكمان مسلمان فعلا در بحث جامعه اسلامي هستيم ولي آيا ما جامعه اسلامي داريم شك نكنيد كه نداريم. جامعه اسلامي يعني روابط جمعي و فرهنگي افراد بر مبناي همان نگاه ها باشد. البته معنايش اين نيست كه جامعه اسلامي ما اصلا اسلامي نيست خيلي جامعه اسلامي فعلي ما بهتر از جامعه اسلامي رسول خداست با همين نداشتن ها؛ ما جامعه اسلامي مان قدم هاي بلندي را برداشته است ولي نسبت به آن چيزي كه بايد باشيم خيلي فاصله داريم؛ انشاالله حضرت ولي عصر (عج) بيايد و آنوقت ديگر بحث تمدن اسلامي است يعني اسلام حرف اول و آخر عالم را بزند نه به اين معنا كه همه مسلمان بشوند.


چه كار كنيم به روح مجاهده برسيم؟

ارتباط شخصي را بايد با خدا برقرار كنيم. امكان ندارد كسي به مجاهد بودن برسد مگر اينكه اهل نيايش و مناجات باشد، سفره ي مناجات تان را بايد باز كنيد، بايد مسلط به مضامين مناجات مثل شعبانيه و عرفه باشيد اينها هستند كه سبك اسلام را از تمايلات فراتر مي برند البته نمي خواهم بگويم كه تمامش به اين است ولي مجاهده مثل جايي است كه بالن وقتي مي خواهد بالاتر برو كيسه هايي را رها مي كند و بالاتر مي رود هدايتش در نگاه و بصيرت و برنامه ريزي است ولي تا انسان با مناجات و راز و نياز سبك نشود امكان ندارد روحيه ي مجاهده در او شكل بگيرد. بعد از ظهر تاسوعا وقتي امام حسين(عليه السلام) ديد كه لشكر آماده ي حمله است به قمر بني هاشم گفت كه برو و از اينها مهلت بگير امشب مي خواهم مناجات كنم. از درون خودمان بايد شروع كنيم بايد اهل مناجات باشيم. با صحيفه سجاديه مأنوس باشيد. قرآن فرمود:« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» يعني شما در محتواها عميق باشيد و اهل مجاهده باشيد

يادتان باشد در هر تشكلي كه هستيد حتما معنويت بايد حرف اول و آخر را بزند. شما را به خدا فضا را از فضاي معنوي و اخلاقي دور نكنيد. حلال و حرام، محرم و نامحرم اين هاست كه شما را سبك مي كند. انس پيدا كنيد و سحر داشته باشيد. به قول آقاي حسن زاده ي آملي هر كس سحر ندارد از چيزي خبر ندارد

هنگام سپيده دم خروس سحري

داني كه چرا همي كند نوحه گري؟

يعني كه دميدند در آيينه ي صبح

كز عمر شبي گذشت و تو بي خبري
در هر تشكلي كه هستيد حتما معنويت بايد حرف اول و آخر را بزند. شما را به خدا فضا را از فضاي معنوي و اخلاقي دور نكنيد. حلال و حرام ، محرم و نامحرم اين هاست كه شما را سبك مي كند. انس پيدا كنيد و سحر داشته باشيد. به قول آقاي حسن زاده ي آملي هر كس سحر ندارد از چيزي خبر ندارد

هدفي كه ما داريم در سبك زندگيمان كه مي خواهيم اسلامي باشد در سبك زندگي مۆثر است. هدف انبيا و اولياء اين بوده كه از ما انسان مجاهد بپرورانند تا پا در ركاب وظيفه باشد. اگر يك همچون هدف و باوري در دل ما شعله‌ور شد در مدلش و شيوه اش حتما به ما توجه خواهد شد. همان آيه ي« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» تمام قصه اين است كه ما دلبستگي هايمان آنقدر زياد شده كه زيباترين حرف ها نمي تواند در ما حركت و بركت ايجاد كند. همه ي قصه ي اين است كه ما بايد به خودمان ارتفاع بدهيم و اين ارتفاع حاصل نمي شود مگر با انس و مناجات و نيايش به عنوان يك برنامه ي جدي زندگي اهل مناجات بودن، اهل خوردن بعضي از فراز هاي مناجات ها و آميخته كردن با نگاه خود و باورمان مأنوس بشويم. افق هاي دعا ها را ببينيم و افقمان را شعله ور كند و تصور مي كنم انسان مجاهد انساني است كه در مثلا ماه رمضان اين دعا بسته ي به جانش باشد اللهم ادخل علي اهل القبور السرور . .

ماجرا از اين قرار است كه انساني كه سبك بشود از اين دلبستگي ها حتما به يك انتظار سازنده خواهد رسيد. اگر به انقلاب اسلامي نصرت مي رساند به عنوان پيش درآمد براي انقلاب جهاني حضرت مهدي (عج) ديده مي شود. مثل خيلي از رزمنده ها كه جوان و شانزده ساله و ... بودند ولي چون اين نگاه در درون و باورش جدي بود مي دانست كه چه نسبتي بايد با امام برقرار كند و با اين كه امام را نديده بود ولي براي امام مي مردند.

فرآوري: زهرا اجلال

بخش قرآن تبيان

منبع: بيانات حجت الاسلام سرلك
برچسب ها:

ارسال نظر
یادداشتی ثبت نشده است.
ارسال نظر
نــــام:
پست الکترونیکی:
متن یادداشت :